Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Op al onze aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing en vormen hiermede een geheel, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Een ieder, die aan boord wordt toegelaten, of zich al dan niet met toestemming van ons aan boord bevindt, wordt geacht kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomsten

 1. Al onze aanbiedingen, in welke vorm dan ook, en prijsopgaven vervallen, indien deze niet binnen 5 dagen na verzending respectievelijk afgifte schriftelijk voor akkoord bevestigd in ons bezit zijn.
 2. Wij zijn gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren dan wel te aanvaarden op voorwaarde, dat door de wederpartij zekerheden worden gesteld voor de nakoming van zijn betaalverplichtingen.
 3. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand, nadat wij de opdracht schriftelijk hebben aanvaard en/of nadat betaling heeft plaatsgevonden
 4. In de hiervoor in aanmerking komende gevallen dient een factuur gelijk gesteld te worden met een opdrachtbevestiging.
 5. Eventuele wijzigingen en/of nadere aanvullende afspraken zijn eerst bindend voor ons indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

Artikel 3. Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht te geschieden.
 2. Geschiedt betaling middels overmaking van het factuurbedrag, dan dient dit te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. In laatst genoemd geval dient het factuurbedrag steeds te worden verhoogd met € 10,- administratiekosten.
 3. De op onze bank- of giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
 4. Indien betaling van de factuur niet binnen de in het vorig artikel genoemde termijn heeft plaats gevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de datum van in verzuim geraken een rente van 3% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Gedeelte van maanden worden in deze als gehele maand gerekend.
 5. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor de rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het - met inbegrip van voorgemelde rente- door de wederpartij verschuldigd bedrag.

Artikel 4. Annulering

 1. Ingeval de wederpartij een overeenkomst wenst te annuleren zijn wij gerechtigd annuleringskosten ter grootte van 25% van het offerte- respectievelijk factuurbedrag in rekening te brengen.
 2. Bij annulering binnen 48 uur voor de afvaart is de wederpartij 50% hiervan en bij annulering binnen 24 uur voor de afvaart is het volledige bedrag verschuldigd.

Artikel 5. Vervoermiddelen

 1. De wederpartij kan voor de uitvoering van een overeenkomst geen aanspraak maken op een bepaald type boot dan wel een specifieke boot.

Artikel 6. Reclames

 1. Eventuele reclames, van welke aard ook, dienen door de wederpartij uiterlijk 2 uur na beëindiging van de vaart bij ons te worden ingediend, althans binnen 2 uur na de eerst dienende mogelijkheid na afloop van de vaart. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen en wordt de overeenkomst geacht door ons naar behoren te zijn uitgevoerd.
 2. Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichting ten opzichte van ons.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Jegens de wederpartij:

 1. De vervoerder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door dood of letsel van een wederpartij, dan wel schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van (hand) bagage indien een voorval hiertoe leidde zich voordeed tijdens het vervoer en voor zover dit voorval is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder heeft kunnen vermijden of door een omstandigheid waarvan zulk een vervoerder de gevolgen heeft kunnen verhinderen.
 2. Vervoerder is nimmer schadevergoeding verschuldigd voor een door de wederpartij aan boord gebrachte bagage of zaken, die hij niet aan boord zou hebben toegelaten indien hij de aard of gesteldheid daarvan zou hebben gekend en de wederpartij wist of behoorde te weten dat vervoerder deze bagage of zaken niet aan boord zou hebben toegelaten.
 3. De vervoerder is eveneens niet aansprakelijk ingeval van verlies, diefstal of beschadiging van geldstukken, goed, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen, waardedocumenten of andere zaken van waarde.
 4. Voor zover de vervoerder aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag of bedragen die worden bepaald bij Algemene Maatregel van Bestuur (Stsbl.108. Besluit van 11 maart 1991 ter uitvoering van artikel 983 van boek 8 NBW).
 5. De schadevergoeding die de vervoerder mogelijkerwijs is verschuldigd voor schade veroorzaakt door dood of letsel van een wederpartij is beperkt tot een bedrag of een gekapitaliseerd bedrag van €135.000,- per wederpartij.
 6. De schadevergoeding die de vervoerder mogelijkerwijs is verschuldigd in geval van schade aan bagage is beperkt tot een bedrag van € 500,-.
 7. Indien de vervoerder bewijst dat schuld of nalatigheid van de wederpartij schade heeft veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen kan de aansprakelijkheid van de vervoerder daarvoor geheel of gedeeltelijk worden opgeheven.
 8. Voor zover de vervoerder aansprakelijk is voor schade is deze aansprakelijkheid beperkt tot directe schade met uitsluiting van elke indirecte schade.
 9. Uitsluitend de wederpartij zelf komt een vorderingsrecht tot schadevergoeding toe.
 10. Vervoerder is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, indien deze is veroorzaakt door vertraging bij afvaart of tijdens de vaart.

Jegens de vervoerder:

 1. Het eventueel in bewaring nemen van voren bedoelde zaken van waarde geschiedt uitsluitend voor risico van de wederpartij.
 2. De wederpartij is verplicht de schade te vergoeden die hij of zijn bagage aan de vervoerder berokkent.
 3. Voor zover de wederpartij niet de contractuele wederpartij gehouden de schade te vergoeden, welke de vervoerder lijdt, doordat de wederpartij de op grond van deze voorwaarden en de wet op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen.

Artikel 8. Tekortschieten en overmacht

 1. De vervoerder is ten alle tijden bevoegd te bepalen dat er niet gevaren zal worden. Dat kan worden bepaald aan de hand van de weersomstandigheden, hoog of laag water, het geblokkeerd zijn van vaarroutes en vergelijkbare omstandigheden, die betrekking hebben op het schip en het vervoer, c.q. de vaart en de vaarweg. In zulke gevallen is de vervoerder ook bevoegd om de reeds in gang gezette vaart af te breken, respectievelijk de plaats van afvaren of aankomst te wijzigen, terwijl de vervoerder in geen van deze gevallen is gehouden om de wederpartij de reissom te restitueren en/of andere wijze schadeloos te stellen.
 2. In al de gevallen, in het vorige lid bedoeld, zal de vervoerder wel meewerken aan een alternatieve mogelijkheid. Indien daar extra kosten aan verbonden zijn, kan de vervoerder die extra kosten ten laste van de wederpartij brengen. De vervoerder bepaalt of er sprake is van een alternatieve oplossing.

Artikel 9. Aanvullende verblijfsbepalingen

 1. De toegang tot het schip, wachtruimten voor reizigers, toegangsinrichtingen e.d., als ook het vervoer, kunnen zonder opgaven van redenen worden geweigerd, indien zulks noodzakelijk wordt geacht in verband met de capaciteit, de veiligheid, de openbare orde, het dreigende ontstaan van schade, hinder e.d.
 2. De wederpartij dient de van overheidswege en door de vervoerder gestelde voorschriften met name doch niet uitsluitend welke in het belang van de veiligheid en orde zijn gegeven, strikt te volgen.
 3. Hij zal zich voorts in het algemeen houden van zodanige gedragingen, waardoor hij zichzelf en/of andere reizigers in een gevaarsituatie brengt.
 4. Indien de wederpartij het bepaalde in het vorige artikel opzettelijk overtreedt, is de vervoerder gerechtigd in het belang van de orde en veiligheid de overtreder(s) de verdere vaart te ontzeggen en van boord te (doen) verwijderen.
 5. Een en ander onverlet de betalingsverplichting van de wederpartij en zijn verplichting tot betaling van de schade, welke gepaard gaat met de verwijdering.
 6. De uit deze condities voortvloeiende uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid en de aan deze toegekende rechten gelden eveneens voor en komen toe aan zijn ondergeschikten en allen die in zijn bedrijf werkzaam zijn.


Artikel 10. Gedragingen door derden

 1. Indien personen van wier hulp de vervoerder bij de uitvoering van een uit de vervoersovereenkomst voortvloeiende verbintenis gebruikt maakt, op verzoek van de wederpartij diensten bewijzen, waartoe de vervoerder niet is verplicht, worden zij aangemerkt als te handelen in opdracht van de wederpartij aan wie zij deze diensten bewijzen.

Artikel 11. Geschillen/toepasselijk recht

 1. Op alle vervoer ingevolge deze condities en de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, terwijl alle geschillen met betrekking tot dit vervoer en deze condities dienen te worden overgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Groningen.
 2. Deze ALGEMENE VOORWAARDEN zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Groningen onder nummer 01150146.
Voor meer informatie 0900 - 9238 Bereikbaar tussen 06:00 en 24:00